Giải Pháp Đọc Chỉ Số Điện Kế Thông Minh (AMI)

Giải Pháp Đọc Chỉ Số Điện Kế Thông Minh (AMI)

ƯU ĐIỂM

Truyền thông hai chiều kết hợp giữa điều khiển và nhu cầu phụ tải
Nhu cầu quản lý
Cung cấp cho khách hàng kiến thức về các tình huống cung cấp/ tiêu thụ và có thể điều chỉnh các kỹ thuật tính giá thành.
Hệ thống đo đếm RTU
Cung cấp giải pháp nhanh chóng và chính xác

Khả năng đa dạng hóa cho các công ty điện lực
Mạng lưới mang lại các cơ hội bảo mật,  sức khỏe, các dịch vụ truyền thông khác

____________________________________________________________________________________________

ADVANTAGES

Two way communication incorporating control & load demand
Demand side Mangement
Effective through consumer knowledge of supply/demand
situation and can adjust through different pricing schemese
RTU type metering system
Field unit intelligent provide faster and more precise
Power Companies Diversifications
Networks provide opportunity to security or medical or other
communication services