Giải Pháp Đọc Chỉ Số Điện Kế Từ Xa (AMR)

Giải Pháp Đọc Chỉ Số Điện Kế Từ Xa (AMR)

 

ƯU ĐIỂM

 • Theo dõi mức tiêu thụ và phân tích phụ tải
 • Đáp ứng cho việc tính giá thành/ các biểu giá
 • Theo dõi chất lượng điện năng
 • Cho phép lên các kế hoạch
 • Dự báo xu hướng tải thường xuyên
 • Nâng cao khả năng ra quyết định trong thị trường năng lượng
 • Bảo trì
 • Dự báo ngắt điện trước và chủ động lên kế bảo dưỡng
 • Thời gian sử dụng dựa theo cơ sở hạ tầng của hệ thống điện
 • Quản lý sự cố mất điện
 • Phát hiện hư hỏng khi hệ thống SCADA phát hiện lỗi
 • Phát hiện sớm và chủ động bảo trì mang lại hiệu quả cao

_______________________________________________________

ADVANTAGES

 • Monitoring Consumption and analysing load profiles
 • Responding to competitive pricing/rates
 • Power quality monitoring, delivery efficiency
 • Planning
 • Frequent load reads for better forcast/trending
 • Improves decision-making in energy market
 • Maintenance
 • Predict upcoming break and pro-active repair to maintain
 • Infrastructure lifetime
 • Outage Management
 • Knowing smaller power breakdowns when SCADA system fails to detect
 • Early detection and pro-active service improves efficiency