HD Cài Đặt Đồng Hồ Rudolf Myra 300-P

HD Cài Đặt Đồng Hồ Rudolf Myra 300-P

Đồng hồ Rudolf Myra 300-P

Bước 1: Gỡ 2 ốc cố định nắp mặt trước.

Bước 2: Sau khi tháo 2 ốc, cấp nguồn 230VAC vào chân 13 và 14.

Bước 3: Dùng vít đầu dẹp hoặc vật mỏng để tháo nắp mặt trước.

Bước 4: Sau khi gỡ nắp mặt trước ra.

Bước 5: Sử dụng 2 nút để cài đặt.

Thông số cần lưu ý :

Cài xung output = 1kW đối với CT từ 1-500A

Cài xung output = 10kW đối với CT từ 600-6000A

Độ rộng xung 150ms hoặc 1500ms

Sơ đồ đấu dây : 3P/4W, 3P/3W, 1P/2W

Ví dụ hướng dẫn cài đặt thông số CT : 200/5A, xung output 1kW/1pulse, độ rộng xung 150ms, đấu dây 3P/4W

Bước 6: Dùng nút S101 để duy chuyển con trỏ sang số 0 hàng trăm để cài đặt và dùng nút

S102 để tăng số hàng trăm lên 2.

Bước 7: Sau khi tăng số hàng trăm lên 2 dùng nút S101 để duy chuyển con trỏ sang số 0 hàng chục (số hàng chục đang là 0 nên không cần thay đổi, duy chuyển sang số hàng đơn vị).

Bước 8: Sau khi sang hàng đơn vị dùng nút S102 để tăng giá trị từ 1 → 9 → 0, sau khi cài đặt chỉ số CT phần sơ cấp là 200, dùng nút S101 để duy chuyển con trỏ sang chỉ số CT ở phần thứ cấp.

Bước 9: Sau khi duy chuyển con trỏ sang chỉ số CT ở phần thứ cấp, dùng nút S102 để

tăng chỉ số CT phần thứ cấp lên 5.

Bước 10: Sau cài đặt chỉ số CT 200/5A, dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt xung output. Do chỉ số CT >=500/5A nên cài xung output là 1kW/1pulse.

Lưu ý: Nếu chỉ số CT lớn hơn 500/5A thì cài đặt xung output là 10kW

Bước 11: Sau khi cài đặt xung output là 1kW/1pulse, dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt độ rộng xung (cài độ rộng xung là 150ms).

Lưu ý: Nếu muốn thay đổi độ rộng xung sang 1500ms thì dùng nút S102, sau đó dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt sơ đồ đấu dây.

Bước 12: Sau khi cài đặt xung độ rộng xung (cài độ rộng xung là 150ms), dùng nút S101

để duy chuyển sang trang cài đặt sơ đồ đấu dây. Ba sơ đồ đấu dây theo catalog nhà sản xuất:

+ Theo ví dụ hệ thống đang đấu 3 pha/ 4 dây.

Lưu ý: Cần thay đổi sơ đồ đấu dây thì dùng nút S102 sau đó dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt khác.

Bước 13: Sau khi cài đặt xong sơ đồ đấu dây dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt khác.

->  Ở trang cài đặt này có 2 loại chọn:

“YES” Lựa chọn xóa chỉ số kWh về 0.

“NO” Lựa chọn không xóa chỉ số kWh về 0.

->  Ở đây mình không cần xóa chỉ số kWh về 0 nên chọn “NO”

Bước 14: Sau khi lựa chọn không xóa chỉ số kWh về 0, dùng nút S101 để chuyển sang trang cài đặt khác.

Ở trang cài đặt này có 3 lựa chọn SAVE/EDIT/EXIT

SAVE lựa chọn lưu nhưng thông số đã cài.

EDIT lựa chọn quay lại các trang cài đặt để sửa thông số cài đặt.

EXIT lựa chọn thoát khỏi trang cài đặt trở về màn hình hiển thị chính.

Bước 15: Sau khi cài đặt các thông số theo yêu cầu chọn SAVE để lưu cấu hình đã cài

đồng thời sẽ thoát khỏi trang cài đặt và trở về màn hình chính.

Bước 16: Nhấn nút S101 để kiểm tra lại các thông số đã cài.

Thông số CT 200/5A

Thông số xung output 1kWh

Thông số độ rộng xung 150ms

Thông tin về version của firmware

Lưu ý: Sau khi cài đặt xong thì đóng nắp mặt trước đồng hồ và vặn 2 ốc cố định lại như ban đầu

 

Thông tin chi tiết về sản phẩm Rudolf Myra 300-P xem  catalog

Cần hỗ trợ thêm, Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Cám ơn!

Bài viết của Mr. Lâm.

Email : lam@mtp-tek.com.vn